28 กรกฎาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม .. 2559 จนถึงปัจจุบัน

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

“วันมาฆบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน มีเนื้อหาโดยรวมว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” อีกทั้งวันมาฆบูชายังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง 4 ประการ

 1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
 2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้า
 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

เพราะเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ ทำให้วันมาฆบูชามีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

 

ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

 

สิ่งที่ควรทำในวันมาฆบูชา

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น

 

การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา

เช้า – บ่าย : ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร เจริญสมาธิภาวนา

ค่ำ : นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ ระหว่างที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4 ธันวา “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

4 ธันวา “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

4 ธันวา “วันสิ่งแวดล้อมไทย” 4 ธันวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแทบทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงประเทศที่จำนวนประชากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากพื้นที่ใดมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ย่อมต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เสื่อมโทรมลง หรือหมดไปอย่างรวดเร็ว

และด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว วันที่ 4 ธันวาคม ..2532 จึงได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่คนไทยต้องพบ นี่จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่หันมาร่วมมือ ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทยจะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

1 ธันวา วันเอดส์โลก

1 ธันวา วันเอดส์โลก

1 ธันวา วันเอดส์โลก

เป็นที่ทราบกันดีว่าเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรือเรียกย่อ ว่า เชื้อเอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้อีก โรคต่างๆ จึงเข้ามาซ้ำเติมได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

การที่คนเราจะได้รับเชื้อเอชไอวี ไม่ใช่เรื่องที่จะติดกันได้ง่ายๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน เว้นแต่จะมีช่องทางการติดที่เฉพาะจริง เท่านั้น โดยมีข้อสังเกตง่าย 3 ประการ ดังนี้

 1. ต้องได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย โดยต้องมาจากแหล่งที่มีปริมาณเชื้อมากพอที่จะทำให้ติด ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด
 2. เชื้อมีคุณภาพและแข็งแรง เช่น ในเลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด รวมทั้งต้องมีอาหารและมีสภาพที่พอเหมาะที่จะทำให้เชื้อเติบโตได้ แต่ถ้าไปอยู่ในน้ำลาย น้ำตา เชื้อไวรัสจะอยู่ในสภาพที่เป็นกรด เป็นด่าง ทำให้มันไม่แข็งแรง ไม่มีคุณภาพ เติบโตไม่ได้ หมดความสามารถที่จะทำให้ติดต่อได้
 3. สัมผัสส่งต่อเชื้อได้โดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน หรือการร่วม โดยในกรณีการร่วมเพศ ถ้าฝ่ายชายมีเชื้ออยู่เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกาย ทางเยื่อบุช่องคลอด หรือถ้าผู้หญิงมีเชื้ออยู่ เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกายทางปลายเปิดขององคชาต

ดังนั้น จึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้องกัน และหยุดยั้งโรคนี้ให้เป็นผลสำเร็จ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลกหรือ “World AIDS Day” ซึ่งเริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้  

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ 
 2. สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ
 3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่าง ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์
 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง อีก 1 พระราชกรณียกิจที่สำคัญของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช” ที่…

วันลอยกระทง

วันลอยกระทงวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเกิดในยุคใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12) ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง

ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศที่ว่า

“ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกสรสีต่าง ๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย…”

เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย พิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และมีการสืบทอดต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ เพื่อยกระดับสังคม ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมด้วยความเสมอภาค ทางองค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ

โดย “ประเทศไทย” เห็นด้วยกับมติดังกล่าวได้จัดให้ “วันคนพิการ” ตรงกับ เสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะ สังสรรค์ แสดงความสามารถในด้านต่างๆ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการบำบัด รักษา การป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพ รวมทั้งเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของคนพิการไม่ต่างจากบุคคลที่มีครบ 32 ทั่วไป

มาผอม พุงหาย ด้วยน้ำมะนาวกัน!!

มาผอม พุงหาย ด้วยน้ำมะนาวกัน!!lime

ใครจะเชื่อว่ามะนาวลูกสีเขียว เล็กๆ แต่รสเปรี้ยวจี๊ดนี้ คุณประโยชน์เพียบอย่างเหลือร้าย โดยเฉพาะช่วยลดความอ้วน

ส่วนผสม

น้ำอุ่น สะอาด 1 แก้ว

มะนาวสด 1 ลูก

นำน้ำมะนาวสด 1 ลูก ผสมลงในน้ำอุ่น ดื่มตอนเช้า หลังจากตื่นนอนทุกวัน มีสรรพคุณดังนี้

 1. บรรเทาอาการท้องผูก
 2. ล้างไขมันตกข้าง
 3. ช่วยทำความสะอาดตับ
 4. ล้างสารพิษในเลือด
 5. ละลายไขมัน
 6. กำจัดนิ่วในไต และตับอ่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อที่ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่วังสระปทุม และมีพระราชโอรส พระราชธิดา 3 พระองค์ ดังนี้

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระพี่นาง)
 2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
 3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

พระองค์ทรงดูแลพระโอรสธิดาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและการอบรมสั่งสอน และทรงทูลเรื่องนี้กับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ความตอนหนึ่งว่า “ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักดั่งดวงใจ…ถ้าได้ช่วยลูกๆให้ได้รับการอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้ว หม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกัน”

นอกจากวิธีที่พระองค์ท่านทรงเลี้ยงดูพระโอรส และพระธิดาให้เป็นคนดี เป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมถึง 2 พระองค์ จนหลายๆ คนน้อมนำเอาวิธีการอบรมสั่งสอนตามแบบฉบับสมเด็จย่าไปใช้กับครอบครัวแล้ว สมเด็จย่ายังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนชาวไทยนานับประกาศ ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงริเริ่ม จัดตั้งโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

สมเด็จย่าทรงเป็นพระราชวงศ์ที่โปรดธรรมชาติมาก ทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ขึ้นบริเวณดอยตุง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองโดยทรงเรียกพระตำหนักนี้ว่า “บ้านที่ดอยตุง” ทรงพัฒนาดอยตุง และส่งเสริม สร้างงานให้ชาวเขา และในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางเหนือ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสวรรคตในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 รวมพระชนมายุ 94 พรรษา ซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีแต่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลได้มีการกำหนด ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอื่นๆ ดังนี้

  1. วันพยาบาลแห่งชาติ
  2. วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
  3. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
  4. วันรักต้นไม้แห่งชาติ

 

 • วันอาสาสมัครไทย”

บริษัท มิราคลาส จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงใจปวงข้าพระพุทธเจ้า และคนไทยทั้งประเทศ