วันแม่แห่งชาติ

ความเป็นมาของ “วันแม่แห่งชาติ”

ความเป็นมาของ “วันแม่แห่งชาติ”วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคมของทุกปีเป็นที่รับทราบ และซาบซึ้งในหัวใจคนไทยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นอีก 1 วันสำคัญคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย

แรกเริ่มเดิมที วันแม่แห่งชาติคือวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จากมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศรับรองขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยมีสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมวันแม่มาตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งประชาชนยังให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ นอกจากการจัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีการจัดประกวดต่างๆ อาทิ คำขวัญวันแม่ ประกวดแม่ของชาติ เพื่อเป็นการให้เกียรติแม่ และเพิ่มความสำคัญของวันแม่ยิ่งๆ ขึ้นไป

ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ทางราชกาารได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือว่า 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นไป

จากหนังสือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ “แม่หลวงของปวงชน” พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2520 มีข้อความตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติและกล่าวถึงวันแม่แห่งชาติตามเหตุผลของทางการไว้ว่า..

 

“แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เพราะแม่ทราบดีว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นไทยที่แท้จริงจะมิปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา

แม่ที่ดีย่อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามระบอบของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข โดยรักเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

 

หญิงไทยทุกคน ย่อมจะมีคุณลักษณะต่างๆ ของแม่ที่ดีดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกอบรม แต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นั้นไม่ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ว่าทรงเป็นแม่หลวงของปวงชน ผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของบ้านเมืองและของประชาชนชาวไทยทั้งมวล”

 

อ้างอิงจาก guru.sanook

กิจกรรม มาแชร์ "ความสุขสูงสุด" ของคุณกับแม่

กิจกรรม มาแชร์ “ความสุขสูงสุด” ของคุณกับแม่

มาร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ รับ “วันแม่แห่งชาติ” ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก Miraclas

เพียงแค่คุณ

  1. กด Like และ กด See First ที่ Fanpage “Miraclas”
  2. กด Share กิจกรรม โดยต้องเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น
  3. Comment เหตุการณ์ หรือ ช่วงเวลาที่ถือเป็นความสุขสูงสุดพร้อมรูปถ่ายระหว่างคุณกับแม่ ลงใน post กิจกรรม